Instituut

Õppeaine: Edukas varaklasside valik majandustsükli erinevates faasides

Erinevad empiirilise uuringud (Brinson, Hood and Beebower 1986,1991) on näidanud, et varaklasside valik erinevates majandustsüklites on üks olulisi edutegureid, mis mõjutab investori pikaajalist portfelli tootlust. Selleks, et koostada pikaajaliselt edukas investeerimisportfell nii majandustsükli tõusu- kui langusfaasides on oluline mõista erinevate varaklasside riske ning aru saada kuidas need varaklassid erinevates majandustsükli faasides käituvad.

Kellele on õppeaine mõeldud?

Koolitus on mõeldud inimestele, kes plaanivad alustada või on juba mõnda aega investeerimisega tegelenud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid varaklasse (aktsiad, võlakirjad, laenud, kinnisvara, väärismetallid ja muud varaklassid) ning antakse ülevaade, kuidas erinevad varaklassid majandustsükli erinevates faasides käituvad. Koolitusel tutvustatakse erinevaid majandussektoreid ning selgitatakse millised sektorid pakuvad parimaid investeerimise võimalusi majandustsükli tõusu- ja langusfaasides. Lisaks antakse ülevaade varade riski ja tulu hindamise alustest ning tutvustatakse eraisiku optimaalse riski-tulu suhtega investeerimisportfelli koostamise põhimõtteid.

Õppeaine läbinu

 • Teab kuidas erinevad varaklassid (aktsiad, võlakirjad, laenud, kinnisvara, väärismetallid) majandustsükli erinevates faasides käituvad
 • Mõistab rahapoliitika, intressimäärade ning makromajanduse näitajate mõju finantsturgudel toimuvale
 • Oskab teostada sektorianalüüsi leidmaks atraktiivse riski-tulu suhtega investeeringuid majandustsükli erinevates faasides
 • Oskab hinnata erinevate varaklasside riske majandustsükli erinevates faasides
 • Oskab kasutada erinevaid analüüsimeetodeid varaklasside analüüsimiseks
 • Tunneb Markowitzi portfelliteooria põhimõtteid ning oskab neid kasutada enda investeerimisportfelli koostamisel

Kristjan Liivamägi on finantsides doktorikraadiga õppejõud, kes on finantsturgudel investeerinud üle 10 aastat ning oma portfelliga läbi käinud majandustsükli erinevad faasid. Üheks oluliseks osaks tema investeerimisportfelli koostamisel on majandustsüklite mõistmine ning sellest tulenevalt parima riski-tulu suhtega varaklasside valik.

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel. Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja tööriistad ning aktiivne lektorite tugi.

Sisaldab

 • 7 sisukat videokursust
 • Seminaride slaidiesitlused
 • Seminaride lisamaterjalid
 • Exceli analüüsitööriistad
 • Kursusekaaslaste suhtluskanal

Õppeaine hind  250€ 199€

Õppeaine: Börsiaktsiate hindamine ja investeerimise strateegiad

Eduka pikaajalise aktsiainvestori tööriistakomplekti kuulub keskse abimehena oskus ettevõtteid ja aktsiaid analüüsida. See tähendab, et järjepidevate edukate aktsiatehingute eeldusteks on põhjendatud investeerimisotsused, milleni jõudmiseks on vaja teadmisi ja oskusi fundamentaalanalüüsist. Siiski peab aru saama, et ükski investor ei suuda teha alati ja ainult kasumlikke investeerimisotsuseid – kaotusi tuleb ette kõigil, ka kõige edukamatel investoritel. Fundamentaalanalüüsi tulemustest ja väärtusinvesteerimise printsiipidest lähtumine aitab aga pikaajalisel investoril kaotusi piirata ja seega kokkuvõttes börsiedu ka suurendada.

Kellele on õppeaine mõeldud?

Koolitus on mõeldud huvilistele, kes on oma investeerimistee alguses või omavad juba eelteadmisi ja soovivad börsiaktsiate analüüsimisele läheneda süsteemsemalt. Koolituse üks eesmärk ja praktline kasu on isikliku börsiaktsiate analüüsimudeli loomine. Kursuse lõpuks on osaleja koostanud endale analüüsivahendi, mille abil efektiivselt jõuda põhjendatud investeerimisotsusteni. Selle eesmärgi saavutamiseks vaadatakse kursuse käigus läbi olulisemad börsiettevõtete ja -aktsiate analüüsimise aspektid ning omandatud uute teadmiste abil täiendatakse jooksvalt ka oma isiklikku analüüsimudelit. Koolituse teemade hulka kuuluvad näiteks börsiettevõtete nö „pehme“ analüüsimine, finantsaruannete vertikaal- ja horistonaalanalüüs, börsiettevõtete võrdlev hindamine suhtarvude abil ja diskonteeritud rahavoo mudelid.

Õppeaine läbinu

 • on loonud endale isikliku börsiaktsiate analüüsivahendi, mida oskab edukalt erinevate aktsiate analüüsimusel rakendada.
 • saab aru börsiaktsiate analüüsimise protsessist ja toimemehhanisimidest
 • oskab keskenduda börsiaktsiate hinda mõjutavatele olulisematele aspektidele
 • mõistab börsiettevõtete „pehme analüüsi“ vajalikkust ja kasulikkust
 • saab aru ettevõtete finantsaruannete ülesehitusest ja oskab aruandeid „lugeda“
 • saab aru erinevatest aktsiahinna suhtarvudest ja oskab neid analüüsis kasutada
 • on tutvunud diskonteeritud rahavoogude mudelitega ja suudab neid rakendada
 • oskab arvutada börsiaktsiate õiglast hinda ja teha fundamentaalanalüüsil põhinevaid investeerimisotsuseid
 • saab paremaks investoriks
Tarvo Vaarmets

Lektor: Tarvo Vaarmets

Koolituse viib läbi üle 15 aastast investeerimisalast kogemust omav lektor Tarvo Vaarmets. Tarvo tööalane tegevus on samuti tihedalt finantsturgudega seotud. Ta on analüütikuna töötanud Äripäeva börsitoimetuses ning tegutseb praegugi finantsturgude analüütikuna Swedbankis. Viimase finantskriisi ajal aitas Tarvo Swedbanki restruktureerimisüksuse meeskonna liikmena päästa raskustesse sattunud ettevõtteid. Lisaks on ta varahaldusfirma Finantsinsenerid OÜ juht ja omanik ning panustanud Balti Innovatsiooni Fondi ning mõningate riigiettevõtete nõukogude töösse. Tarvo on ka populaarsust kogunud, ning aktsiaturul suurt edu toonud, Äripäeva nn. rahakühvelduse strateegia looja.

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel. Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja tööriistad ning aktiivne lektorite tugi.

Sisaldab

 • 7 sisukat videokursust
 • Seminaride slaidiesitlused
 • Seminaride lisamaterjalid
 • Exceli analüüsitööriistad
 • Kursusekaaslaste suhtluskanal

Õppeaine hind  250€ 199€

Õppeaine: Ühisrahastusse investeerimise strateegiad

Pikaajalise eduka investeerimise aluseks on kapitali optimaalne allokeerimine erinevate varaklasside vahel ning riskide efektiivne juhtimine. Antud praktilise koolituse raames tutvustatakse erinevaid varaklasse nagu kinnisvara, laenud ja omakapitali instrumendid, millesse on võimalik investeerida läbi ühisrahastuse. Lisaks antakse töötubades ülevaade, kuidas hinnata ja juhtida ühisrahastusse investeerimisega seotud riske nagu näiteks vastaspoole krediidirisk, portaali operatsioonirisk, valuutarisk, intressimäära risk, likviidsusrisk ja regulatiivne risk. Olulise teemana käsitletakse töötubades ühisrahastusse investeerimise õiguslikke ning maksualaseid teemasid. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid investeerimisstrateegiad, mis võimaldavad investoritel teenida atraktiivset riskiga korrigeeritud tootlust. Koolituse lõpuks saavad osalejad praktilised tööriistad ja abivahendid, mille kasutamine aitab koostada neile sobiliku riski-tulu suhtega investeerimisportfelli.

Kellele on õppeaine mõeldud?

Koolitus on suunatud inimestele, kes plaanivad alustada või on ühisrahastusse juba mõnda aega investeerinud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid ühisrahastuse varaklasse nagu kinnisvara, laenud või omakapitali instrumendid ning antakse ülevaade, kuidas hinnata ja maandada ühisrahastusse investeerimisega seotud riske. Koolituse olulise osana käsitletakse ühisrahastusse investeerimise õiguslikke ning maksualaseid teemasid. Lisaks tutvustatakse erinevaid strateegiaid, kuidas leida parimaid riski-tulu suhtega investeeringuid ning koostada edukas ja tulus investeerimisportfell.

Õppeaine läbinu

 • Teab millised on erinevad riskid erinevatesse varaklassidesse (laenud, kinnisvara, omakapitali instrumendid) investeerimisel läbi ühisrahastuse
 • Mõistab ja oskab hinnata ühisrahastusportaali tegevusriski ning erinevaid finantsriske (krediidirisk, tururisk, intressimäärarisk, valuutarisk ja likviidsusrisk)
 • Oskab teostada analüüsi leidmaks atraktiivse riski-tulu suhtega investeeringuid erinevates ühisrahastusportaalides
 • Oskab koostada investeerimisportfelli võttes arvesse investeeringute riski-tulu suhet ning oskab juhtida portfelli likviidsust
 • Tunneb ühisrahastusse investeerimisel õiguse- ja maksualased teemad ning oskab valida talle sobivaima strateegia

Lektor: Kristjan Liivamägi

Koolituse viib läbi üle 10 aastast investeerimisalast kogemust omav lektor Kristjan Liivamägi, kes on ühisrahastuses investeerinud üle 7 aasta ning kõikide nende aastate jooksul suutnud oma investeerimisstrateegiatega edestada keskmise investori teenitud tootlust. Kristjani ühisrahastusportaali Bondora portfelli aastane tootlus on viie tegutsemisaasta jooksul jäänud vahemikku 23-29% ning sellega on ta teeninud igal aastal keskmiselt 8 protsendipunkti kõrgemat tootlust kui keskmine Bondoras tegutsev investor. Kristjani ühisrahastusportaali Omaraha portfelli aastane tootlus on viie tegutsemisaasta jooksul jäänud vahemikku 29-44% ning sellega on ta teeninud igal aastal keskmiselt 10 protsendipunkti kõrgemat tootlust kui keskmine Omarahas tegutsev investor.

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel. Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja tööriistad ning aktiivne lektorite tugi.

Sisaldab

 • 7 sisukat videokursust
 • Seminaride slaidiesitlused
 • Seminaride lisamaterjalid
 • Exceli analüüsitööriistad
 • Kursusekaaslaste suhtluskanal

Õppeaine hind  250€ 199€