Sisekorraeeskirjad

SISEKORRAEESKIRJAD

 • Investeerimisklubi on organisatsioon, mille eesmärk on inimeste finantsteadlikuse tõstmine.
 • Investeerimisklubi annab endast parima toetades uute finantsteadmiste saamist ja praktiliste finantsharjumuste loomist.
 • Investeerimisklubi üritused toimuvad vastavalt infole, mida kajastatakse Investeerimisklubi Facebooki lehel (www.facebook.ee/investeerimisklubi) või kodulehel (www.investeerimisklubi.ee).
 • Investeerimisklubi ürituste külastaja järgib ning austab Investeerimisklubi sisekorraeeskirju, käitub viisakalt/hoolivalt teiste osalejate ja ürituse läbiviijate suhtes ning hoiab ürituse ruume ja inventari nagu oma kodu (hoiab puhtust ning ei lõhu ega kahjusta inventari). Lõhutud või kahjustatud interjööri või inventari eest on Investeerimisklubil õigus nõuda kahjutekitajalt või vastutavalt isikult kompensatsiooni.
 • Investeerimisklubi sisekorraeeskirjad kehtivad kõigile üritustel osalevatele inimestele ning samas ruumis viibivatele inimestele. Reeglite tahtlikul eiramisel on Investeerimisklubil õigus lõpetada kliendi liikmelisus, paluda osalejal ürituselt lahkuda või hüvitada tekitatud kahju.
 • Investeerimisklubi ei vastuta üritustel jagatud informatsiooni õigsuse ning täie tõesuse eest, kuid annab endast kõik, et antud informatsioon oleks aktuaalne ning kajastaks hetke olukorda.
 • Investeerimisklubi üritustel osaleja on positiivselt meelestatud ning on avatud käsitletava materjali suhtes.
 • Investeerimisklubi üritusel osalejatel on õigus küsida küsimusi ning püstitada põhjendatud ning teemakohaseid arutelusid.
 • Investeerimisklubi ei poolda argumenteerimata vaidlusi.
 • Investeerimisklubis jagatav teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Investeerimisotsuse langetamine jääb iga inimese enda vastutada.
 • Investeerimisklubi üritustel jagatavat teavet ning töövahendeid võib käsitleda ainult enda tarbeks ning ei ole lubatud jagada kolmandate isikutega ilma autori kirjaliku nõusolekuta.
 • Investeerimisklubi üritustel ei ole lubatud teha fotosid, videosid või muid lindistusi ilma Investeerimisklubi meeskonna kirjaliku nõusolekuta.
 • Investeerimisklubi ei võta endale vastutust liikmete majandusliku kahju tekkimise eest, kuid annab endast parima, et seda vältida.
 • Investeerimisklubi ei vastuta üritusel osalejate isiklike asjade eest. Palume hoida asjadel ise silma peal.
 • Investeerimisklubi ei võta endale vastutust ürituse käigus saadud vigastuste ega osaleja tervisliku seisundi eest. Üritusel osaleja peab reaalselt hindama oma füüsilist vormi ja osalema üritusel vastavalt oma võimetele.
 • Investeerimisklubi jätab endale õigusi teha igal ajal ühepoolselt muudatusi nii klubi korralduses kui ka ürituste toimumisajas, asukohas, hinnakirjas, korralduses jmt.